Salgs- og leveringsbetingelser

Click here to get the sales conditions and terms in english.

1. Generelt
Nedenstående sædvanlige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle BESKO A/S’ leverancer og ordrer, medmindre der er indgået udtrykkelig aftale, hvorved disse betingelser er fraveget.
Alle produkter må kun bruges til deres tiltænkte formål og kun monteres af uddannet personale. Ethvert ansvar for skader, der skyldes tilsidesættelse af denne installationsanvisning, afvises.

2. Priser, gebyr m.v.
Opgivne priser er ekskl. merværdiafgift, gebyrer og eventuelle andre afgifter. BESKO A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister, katalog materiale og tekniske specifikationer, og selskabet er ikke bundet af informationer og specifikationer m.v. i udsendt eller udleveret informationsmateriale eller lignende.

BESKO A/S forbeholder sig ret til at ændre prislister, kataloger og tekniske specifikationer uden forudgående varsel.

BESKO A/S forbeholder sig ret til at opkræve et ekspeditionsgebyr og et returneringsgebyr.

Bestilles og udleveres vare uden for normal åbningstid via vagtelefon forbeholder BESKO A/S sig ret til at opkræve et gebyr per udlevering.

3. Bindende aftale
En ordre er først bindende for BESKO A/S, når selskabet skriftligt har bekræftet ordren, hvilket normalt sker ved fremsendelse af enten ordrebekræftelse eller faktura. Selskabet forbeholder sig ret til at ændre en i en ordrebekræftelse angivet pris, såfremt der indtræffer ændringer i valutakurser, toldsatser, afgifter, transportomkostninger og/eller ændringer i priser fra selskabets leverandører. Har køber betalt det købte, før dette leveres, er BESKO A/S berettiget til efterbetaling, såfremt der opstår et af ovennævnte forhold, der berettiger selskabet til at foretage ændring i prisen, når forholdet er økonomisk belastende for selskabet. Denne ret til at foretage ændringer i priser gælder også for løbende leverancer med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret til eller betalt af køber.

4. Tilbud
Skriftlige tilbud bortfalder, hvis ikke tilbuddet er accepteret inden den på tilbuddet angivne udløbsdato. Er der ikke angivet udløbsdato er tilbuddet gældende i 24 timer

5. Levering, forsendelse
Levering sker ab selskabets adresse i Brabrand, Greve, Kolding, Aalborg, Herning, Odense eller Padborg – EXW. Forsendelse sker for købers regning og risiko. Dersom BESKO A/S ikke har modtaget nogen skriftlig instruks for forsendelse, vælges transportmiddel efter selskabets skøn.

6. Leveringstid
De i ordrebekræftelser angivne leveringstider er skønsmæssigt ansat og overholdes så vidt, det er selskabet muligt. Er levering ikke sket inden 2 dage efter det skønsmæssigt ansatte leveringstidspunkt, og er køber uden ansvar herfor, kan køber ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, ved skriftlig meddelelse til BESKO A/S. Køber har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering. Angivne leveringstider gælder med forbehold for andre ordrer, der indkommer inden accept.

7. Emballage
Er der beregnet og betalt særskilt pris for emballage, tilbagebetales hele det fakturerede beløb – medmindre andet fremgår af fakturaen/fakturaerne – såfremt emballagen modtages uden omkostninger for BESKO A/S hos dette selskab eller på en af selskabet angiven adresse i ubeskadiget stand og indenfor rimelig tid.

Selskabet afgør suverænt, om emballagen er tilbageleveret i ubeskadiget stand. Er emballagen beskadiget, meddeles dette til køber, og den af BESKO A/S ensidigt ansatte skadeværdi fratrækkes i tilbagebetalingen af det fakturerede emballagebeløb.
Modtages varer på godkendte EUR-paller skal disse ombyttes ved varelevering, når det er muligt. Kunden er ansvarlig for at transportøren får en byttepalle med. Sker dette ikke efterfaktureres pallen.

8. Betaling
Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som BESKO A/S ikke skriftligt har anerkendt. Er betaling ikke sket senest på sidste rettidige betalingsdag, har BESKO A/S ret til at beregne sig morarenter med min. 1,5 % pr. måned af sit tilgodehavende fra forfaldsdagen at regne, til betaling sker. Morarenter for den måned, hvori misligholdelse måtte ske udgør dog mindst kr. 25,00.

9. Ejendomsforbehold
BESKO A/S forbeholder sig ejendomsretten til varerne, indtil hele faktura- beløbet er betalt.

10. Krænkelse af eneret
BESKO A/S er ikke bekendt med, at det til køber leverede produkt krænker tredjemands patent, varemærke, mønster- eller andre rettigheder. Sælger er derfor ikke ansvarlig for, om dette alligevel måtte være tilfældet, eller om en krænkelse formodes at forekomme ved købers brug af varen.

11. Tilbagekøb
Leverede varer købes kun tilbage efter særskilt aftale herom og medmindre anden pris er aftalt, kun til selskabets fakturapris minus et krediteringsgebyr, der fastsættes af BESKO A/S, og frit leveret selskabets adresse eller et andet af selskabet angivet sted inden for landets grænser.

12. Reklamationsfrist- og form
Køber skal ved modtagelsen, og inden det købte tages i brug, justeres eller bearbejdes, kontrollere om det købte svarer til den aftalte kvalitet og mængde, og om der er mangler ved de leverede produkter. Konstaterer køber, at det leverede ikke er kontraktmæssigt, skal køber straks skriftligt reklamere overfor BESKO A/S med en beskrivelse af manglen. Reklamation over mangler bør være modtaget af BESKO A/S senest 8 hverdage efter, at manglen er eller burde være opdaget af køber. Ethvert mangelkrav, uanset art, skal dog være gjort gældende senest 12 måneder fra leveringsdagen, medmindre BESKO A/S har påtaget sig en garanti udover denne periode. Er manglen ikke beskrevet tydeligt i skrivelsen, eller er reklamationsfristen ikke overholdt, mister køberen hver misligholdelsesbeføjelse. Køber kan ikke påberåbe sig en mangel ved købte, såfremt manglen må tilregnes forhold hos køberen – eksempelvis i forsømmelighed eller uagtsomhed ved brugen eller opbevaringen af det købte.

BESKO A/S er berettiget til indenfor en periode af 6 måneder regnet fra reklamationsdagen efter eget valg at ombytte, reparere eller lade reparere leverede varer, som måtte vise sig mangelfulde på grund af fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling. Udgifter i forbindelse med berettiget reklamation afholdes af BESKO A/S. BESKO A/S yder dog ikke erstatning for omkostninger i forbindelse med montering og udskiftning af den mangelfulde varer. Ligeledes ydes der ikke erstatning for indirekte tab lidt som følge af fejl på varer, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, jf. også punkt 13 i disse salgs- og leveringsbetingelser.

BESKO A/S forbeholder sig ret til at fakturere køber for omkostninger ved uberettiget reklamation BESKO A/S er i intet tilfælde forpligtet til at afhjælpe en mangel. Køber er kun berettiget til at hæve et køb, såfremt der foreligger en væsentlig mangel, og såfremt BESKO A/S ikke ønsker at afhjælpe mangel, eller såfremt selskabets afhjælpningsforsøg, hvis antal og varighed fastsættes af BESKO A/S, har vist sig at være forgæves. Indleder BESKO A/S forhandling med køber med henblik på at finde en mindelig løsning på en reklamation, indebærer det ikke, at BESKO A/S har aner-kendt reklamationen. BESKO A/S er derfor fortsat berettiget til at gøre de aftalte reklamationsfrister og ansvarsbegrænsninger gældende overfor køber.

13. Ansvar
Ansvar: Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af disse salgs- og leveringsbetingelser.

Produktansvar: BESKO A/S er alene ansvarlig for produktansvar for leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Køber skal skadesløsholde BESKO A/S, i det omfang BESKO A/S måtte ifalde produktansvar herudover.

Ansvarsbegrænsning: Uanset eventuelle modstående vilkår kan BESKO A/S’ ansvar over for køber ikke pr. kalenderår samlet overstige 20 % af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som BESKO A/S netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis BESKO A/S har handlet forsætligt. Indirekte tab: Uanset eventuelle modstående vilkår er BESKO A/S ikke ansvarlig over for køber for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt.

Force majeure og andre uforudsigelige leveringshindringer: BESKO A/S er ikke ansvarlig over for køber for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for BESKO A/S’ kontrol, og som BESKO A/S ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Ikke udtømmende eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, arbejdsstridigheder, almindelig vareknaphed, valuta- eller importrestriktioner, samt mangler eller forsinkelser vedrørende leverancer fra BESKO A/S’ leverandører som skyldes force majeure-forhold hos vedkommende leverandør.

BESKO Teknisk Support er en vejledende rådgivningsservice som stilles til rådighed. Hvordan diagnose, reparation mv. sker i praksis kan BESKO Teknisk Support eller BESKO A/S ikke være garant for. BESKO A/S fraskriver sig derfor ethvert ansvar for tab, skader eller ulempe, både direkte og indirekte af enhver art, som vores rådgivning har medført.

Når BESKO Teknisk Support kontaktes bekræftes det derfor, at være indforstået med følgende: ”BESKO Teknisk Support er vejledende/rådgivende og ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle fejl. Det accepteres derfor, at jeg ikke kan rette krav mod BESKO A/S eller dets rådgivere i forbindelse med et eventuelt tab, skade eller ulempe, både direkte og indirekte af enhver art.”

14. Lovvalg og værneting
Ethvert køb hos BESKO A/S er i alle henseender underlagt dansk ret, og enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved Retten i Aarhus som 1. instans.

15. Klausul vedr. Rusland
I henhold til EU-forordning nr. 833/2014 artikel 12 G gør vi opmærksom på, at nedenstående krav skal efterleves for at vi fortsat kan levere til dig.

BESKO gør opmærksom på, at direkte eller indirekte salg, eksport eller reeksport af artikler købt hos BESKO til Rusland eller til brug i Rusland, som der henvises til i EU-forordning nr. 833/2014 artikel 12 G, er forbudt.

Du, som køber, skal gøre dit bedste for at sikre, at formålet med stk. 1 ikke modarbejdes af tredjeparter i den videre forsyningskæde, herunder videreforhandlere. Desuden skal køber træffe passende foranstaltninger til at opdage og forhindre overtrædelser fra sine egne kontraktpartnere.

Køber skal straks informere BESKO om eventuelle problemer i forbindelse med ovenstående punkter, især om relevante aktiviteter fra tredjeparter, der modvirker ovenstående. Derudover skal køber inden for to uger give BESKO besked hvis ovenstående ikke overholdes. I denne forbindelse skal køber levere alle oplysninger, der er nødvendige i denne forbindelse.

Overtrædelse af ovenstående anses som misligholdelse af vores samhandels- og leveringsbetingelser.

I tilfælde af overtrædelse af ovenstående er BESKO juridisk forpligtet til straks at indberette dette til de relevante myndigheder.
BESKO er forpligtet til at revidere samarbejdet med køber og kan opsige samarbejdet med øjeblikkelig virkning.

16. Kontaktoplysninger
BESKO A/S
Logistikparken 24, 8220 Brabrand
Tlf. 87 94 17 00
Cvr nr. 20862181

Opdateret november, 2023